CBTT Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

HĐQT_NQ chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 17-11-2023 16:35:50

(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị vv tái bổ nhiệm ông Đàm Ngọc Bảo- TVHĐQT giữ chức Giám Đốc Công ty

2023

Kính mời quí cổ đông xem và down load tại đây: 

NQ vv tái bổ nhiệm GĐ Công ty

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 07-04-2023 04:50:16

Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2023

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

$2. Quyết định vv triệu tập ĐHĐCĐ 2022

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 31-03-2022 06:24:20

Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

$1. Nghị quyết vv tổ chức ĐHĐCĐ 2022

HĐQT PVM-DAESCO

Trân trong.

Ngày cập nhật: 31-03-2022 06:21:53

Nghị Quyết HĐQT vv chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ thường niên 2022

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Nghi Quyết 019 ngay 28-2-2022_ vv chốt DSCĐ dự ĐHCĐ thường niên2022

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 27-02-2022 23:50:36

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ HĐ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT vv chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 29-11-2021 20:41:48

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Quy chế hoạt động của HĐQT 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-10-2021 00:21:45