CBTT về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023

2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

CBTT Điều lệ Công ty năm 2023

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 12-04-2023 00:27:56

CBTT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT Điều lệ Công ty năm 2022.

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 25-04-2022 01:29:25

ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2021

2021

Kính mời quí xem và download tại đây:

Điều lệ Công ty 2021.

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-10-2021 00:13:43

Điều lệ công ty 2008

2008

DIEULE CONG TY 2008

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:47:37

Điều lệ công ty 2015

2015

Dieu le Cong ty 2015

PHU LUC (Dieu Le 2015)

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:47:02

Điều lệ công ty 2018

2018

Dieu le Cong ty 2018

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:41:36