(24h) Nghị quyết Hội đồng quản trị vv tái bổ nhiệm ông Đàm Ngọc Bảo- TVHĐQT giữ chức Giám Đốc Công ty

Kính mời quí cổ đông xem và down load tại đây: 

NQ vv tái bổ nhiệm GĐ Công ty

Trân trọng.

Loại xe khác