Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

$1. Nghị quyết vv tổ chức ĐHĐCĐ 2022

HĐQT PVM-DAESCO

Trân trong.

Loại xe khác