CBTT Nghị quyết hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

HĐQT_NQ chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023 

Trân trọng.

Loại xe khác