NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ HĐ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT vv chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 29-11-2021 20:41:48

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Quy chế hoạt động của HĐQT 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-10-2021 00:21:45

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020. BAN MOI THAY THE

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT VV CHI CT NAM 2020 . BAN THAY THE.

Trân trong.

Ngày cập nhật: 21-09-2021 01:23:28

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020

2021

Kính mời quí CĐ xem và download

NQ HĐQT VV CHI CT 2020. đã ks

Trân trọng

Ngày cập nhật: 09-09-2021 02:28:02

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

HĐQT PVM_ DAESCO

Ngày cập nhật: 14-10-2020 03:58:38

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 25-05-2020 03:12:02

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

QĐ HĐQT vv triệu tập ĐHĐCĐ 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 26-03-2020 06:16:28

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

NQ HĐQT vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 26-03-2020 06:14:23

Nghị Quyết HĐQT 2017

2017

2017 Nghi Quyet chot danh sach co dong nam 2017

Ngày cập nhật: 23-11-2018 03:49:59

Nghị Quyết HĐQT 2016

2016

2016 NQ HĐQT mien nhiem PGD 2016

Ngày cập nhật: 23-11-2018 03:49:23