CBTT về việc sửa đổi, bổ sung qui chế hoạt động của HĐQT theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022

Trân trọng

Loại xe khác