Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

$2. Quyết định vv triệu tập ĐHĐCĐ 2022

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác