BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023

2024

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 29-01-2024 13:23:14

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng năm 2023

2023

Kính mời quí cổ đông xem và dowload tại đây:

CBTT Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.dks

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 28-07-2023 14:49:16

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

2023

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

Trân trọng.;

Ngày cập nhật: 29-01-2023 22:26:56

Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng năm 2022

2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 26-07-2022 03:03:15

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

2023

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.dks

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 23-01-2022 22:21:49

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT_BC quản trị Cty 6 tháng 2021.

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 28-07-2021 23:46:05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020

HĐQT PVM- DAESCO

Ngày cập nhật: 29-01-2021 04:02:18

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

2020

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

BAO CAO QUẢN TRI CTY 6 THANG 2020

HĐQT PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 28-07-2020 05:39:12

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2019

2020

Mời quý cổ đông xem và download 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2019

HĐQT PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 29-01-2020 23:55:41

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

2019

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

BC tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2019

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 31-07-2019 00:13:08

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

2018

Mời quí cổ đông xem và download tại đây

30.01.2019Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Ngày cập nhật: 30-01-2019 11:10:57

Báo cáo tình hình quản trị công ty 2010

2010

2010 Bao cao HDQT 2010

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:23:40