QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BKS 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Quy chế hoạt động của BKS 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-10-2021 00:26:41

QUI CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-10-2021 00:17:34

Quy chế công ty 2010

2010

Quy che ban dau gia 2010

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:39:04

Quy chế công ty 2014

2014

Quy Che Quan Tri 2014

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:38:41

Quy chế công ty 2015

2015

Quy che lam viec tai DHDCD 2015

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:38:16

Quy chế công ty 2018

2018

Quy che Noi bo ve Quan tri Cong ty 2018

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:37:29