Nghị quyết hội đồng quản trị vv kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên 2023

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

CBTT: NQ HĐQT về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Trân trọng.

Loại xe khác