Báo cáo thường niên năm 2022

2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Báo cáo thường niên năm 2022.

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 30-03-2023 04:37:05

Báo cáo thường niên 2021

2023

Kính mời Quý cổ đông xem và download tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2021

HĐQT PVM-DAESCO.

Ngày cập nhật: 30-03-2022 00:25:57

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2020

Kính mời quí Cổ đông xem và dowload tải đây:

Báo cáo thường niên năm 2019

HĐQT PVM- DAESCO

Ngày cập nhật: 25-03-2020 06:00:53

Báo cáo thường niên 2013

2013

Phu luc II-Bao cao thuong nien 2013

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:12:13

Báo cáo thường niên 2014

2014

Bao cao thuong nien 2014

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:11:18

Báo cáo thường niên 2016

2016

Bao cao thuong nien nam 2016

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:09:35

Báo cáo thường niên 2017

2017

Bao cao thuong nien nam 2017

Ngày cập nhật: 23-11-2018 02:10:20