NQ HDQT về việc chốt DS CĐ tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

NQ HDQT vv chốt DS CĐ tham dự ĐHĐCĐ TN năm 2024

Trân trọng.

Loại xe khác