BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

2023

Kính mời quí Cổ dông xem và download tại đây:

Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2023

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 07-04-2023 06:17:41

Các tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2022

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Các loại tờ trình

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 23-04-2022 00:30:51

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trân trọng

Ngày cập nhật: 23-04-2022 00:18:10

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

2023

Mời quí CĐ xem và download tại đây:

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trân trọng

Ngày cập nhật: 23-04-2022 00:16:04

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Biên bản ĐHĐCĐ 2021.

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-10-2021 00:06:24

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Nghi quyet ĐHCĐ 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-10-2021 00:03:37

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2020.

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 11-06-2020 21:00:48

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2019

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày cập nhật: 05-04-2019 06:30:35

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

2019

Mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

HĐQT PVM- DAESCO

Ngày cập nhật: 05-04-2019 06:27:47