BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2020.

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác