NQ DHCD thường niên năm 2024

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

 

Trân trọng.

Loại xe khác