NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Nghi quyet ĐHCĐ 2021

Trân trọng

Loại xe khác