BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính mời quí Cổ dông xem và download tại đây:

Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2023

Trân trọng.

Loại xe khác