BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Biên bản ĐHĐCĐ 2021.

Trân trọng

Loại xe khác