NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trân trọng

Loại xe khác