Các tờ trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Các loại tờ trình

Trân trọng.

Loại xe khác