BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Mời quí CĐ xem và download tại đây:

1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Trân trọng

Loại xe khác