NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

NQ HĐQT vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 26-03-2020 17:14:23

Nghị Quyết HĐQT 2017

2017

2017 Nghi Quyet chot danh sach co dong nam 2017

Ngày cập nhật: 23-11-2018 15:49:59

Nghị Quyết HĐQT 2016

2016

2016 NQ HĐQT mien nhiem PGD 2016

Ngày cập nhật: 23-11-2018 15:49:23