Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

2019

Kính mời quí cổ đông xem và download theo file đính kèm dưới đây:

Báo cáo tài chính năm 2018 da ky

 

HĐQT PVM DAESCO.

Ngày cập nhật: 18-02-2019 18:23:07

Báo cáo tài chính năm 2010

2010

2010 B314 Bao cao kiem toan

Ngày cập nhật: 23-11-2018 14:32:33

Báo cáo tài chính năm 2013

2013

2013 Bao cao Tai chinh 2013

Ngày cập nhật: 23-11-2018 14:31:10

Báo cáo tài chính năm 2014

2014

2014 BAO CAO TAI CHINH 2014

Ngày cập nhật: 23-11-2018 14:30:10

Báo cáo tài chính 2017

2017

Báo cáo tài chính 2017

2017 2 Bao cao tai chinh 2017

2017 1 Bao cao tai chinh 31.12.2017 Da kiem toan

Ngày cập nhật: 23-11-2018 14:26:40