BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020 ( Đã được kiểm toán )

2021

Kính mời quí CĐ xem và Download tại đây:

BCTC 31-12-2020. Đã kiểm toán

Trân trọng

Ngày cập nhật: 03-03-2021 13:58:31

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019 (Đã được kiểm toán)

2020

Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán

Kính mời quí cổ đông xem và download theo file đính kèm dưới đây:

BaoCaoTaiChinh2019 Đakiemtoan.

HĐQT PVM- DAESCO

Ngày cập nhật: 05-03-2020 15:16:45

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán

2019

Kính mời quí cổ đông xem và download theo file đính kèm dưới đây:

Báo cáo tài chính năm 2018 da ky

 

HĐQT PVM DAESCO.

Ngày cập nhật: 18-02-2019 18:23:07

Báo cáo tài chính năm 2010

2010

2010 B314 Bao cao kiem toan

Ngày cập nhật: 23-11-2018 14:32:33

Báo cáo tài chính năm 2013

2013

2013 Bao cao Tai chinh 2013

Ngày cập nhật: 23-11-2018 14:31:10

Báo cáo tài chính năm 2014

2014

2014 BAO CAO TAI CHINH 2014

Ngày cập nhật: 23-11-2018 14:30:10

Báo cáo tài chính 2017

2017

Báo cáo tài chính 2017

2017 2 Bao cao tai chinh 2017

2017 1 Bao cao tai chinh 31.12.2017 Da kiem toan

Ngày cập nhật: 23-11-2018 14:26:40