THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

27-07-2018

THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC

27-07-2018

MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

27-07-2018

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

26-07-2018

THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

26-07-2018

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG