THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

2018

 THÔNG BÁO CÔNG BỐ THÔNG TIN

Xem chi tiết tại đây

MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC

2018

MIỄN NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC

Xem chi tiết tại đây

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

2018

GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2018

THAY ĐỔI CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Xem chi tiết tại đây

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

2018

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

2017

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THUỘC PHẦN VỐN NHÀ NƯỚC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ PHỤ TÙNG ĐÀ NẴNG

Xem chi tiết tại đây

BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

2017

BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2016-2020

Xem chi tiết tại đây

BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY

2018

BỔ NHIỆM CHỨC DANH GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Xem chi tiết tại đây

THÔNG QUA CÁC BÁO CỦA HĐQT, GĐ, BKS NĂM 2014

2018

THÔNG QUA CÁC BÁO CỦA HĐQT, GĐ, BKS NĂM 2014

Xem chi tiết tại đây

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

2018

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Xem chi tiết tại đây

Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT Tại ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2012

2017

Báo Cáo Hoạt Động Của HĐQT Tại ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2012

Xem chi tiết tại đây

Báo Cáo Của HĐQT Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010

2018

Báo Cáo Của HĐQT Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2010

Xem chi tiết tại đây