Nghị quyết HĐQT về việc chốt danh sách CĐ tham dự Đại hội đồng Cổ đồng năm 2019

Mời quí CĐ xem và dowload tại đây:

NQ HĐQT vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2019

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác