QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác