NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

HĐQT PVM_ DAESCO

Ngày cập nhật: 14-10-2020 14:58:38

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

Quyết định về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 25-05-2020 14:12:02

QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

QĐ HĐQT vv triệu tập ĐHĐCĐ 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 26-03-2020 17:16:28

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

NQ HĐQT vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 26-03-2020 17:14:23

Nghị Quyết HĐQT 2017

2017

2017 Nghi Quyet chot danh sach co dong nam 2017

Ngày cập nhật: 23-11-2018 15:49:59

Nghị Quyết HĐQT 2016

2016

2016 NQ HĐQT mien nhiem PGD 2016

Ngày cập nhật: 23-11-2018 15:49:23