Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2023

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

$2. Quyết định vv triệu tập ĐHĐCĐ 2022

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 31-03-2022 17:24:20

Nghị quyết về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

$1. Nghị quyết vv tổ chức ĐHĐCĐ 2022

HĐQT PVM-DAESCO

Trân trong.

Ngày cập nhật: 31-03-2022 17:21:53

Nghị Quyết HĐQT vv chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ thường niên 2022

2023

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Nghi Quyết 019 ngay 28-2-2022_ vv chốt DSCĐ dự ĐHCĐ thường niên2022

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 28-02-2022 11:50:36

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC KÝ HĐ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT vv chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 30-11-2021 08:41:48

QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Quy chế hoạt động của HĐQT 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-10-2021 11:21:45

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020. BAN MOI THAY THE

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT VV CHI CT NAM 2020 . BAN THAY THE.

Trân trong.

Ngày cập nhật: 21-09-2021 12:23:28

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2020

2021

Kính mời quí CĐ xem và download

NQ HĐQT VV CHI CT 2020. đã ks

Trân trọng

Ngày cập nhật: 09-09-2021 13:28:02

NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

NQ HĐQT CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

HĐQT PVM_ DAESCO

Ngày cập nhật: 14-10-2020 14:58:38