NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

NQ HĐQT vv tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác