QUYẾT ĐỊNH TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

QĐ HĐQT vv triệu tập ĐHĐCĐ 2020

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác