CB THÔNG TIN KÝ HĐ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và dowload tại đây:

CBTT_KY HĐ_D.VI_K.TOAN BCTC nam_2021

Trân trọng.

 

Ngày cập nhật: 30-11-2021 08:51:00

Thông báo chi trả Cổ tức năm 2020

2021

Kính mời quí CĐ xem và Download tại đây:

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2020 .

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 04-10-2021 15:29:47

CBTT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ năm 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

TB ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 08-03-2021 15:11:47

CBTT bất thường về ngày chốt DSCĐ tham dự ĐHCĐ năm 2021

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Công bố thông tin vv chốt DSCĐ dự ĐHCĐ 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 03-03-2021 16:20:06

CBTT giao dịch CP của ông: Nguyễn Thơi; Kế Toán trưởng công ty ; Người UQ CBTT

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

TB giao dịch CP ông Nguyễn Thơi. KTT cty 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 01-03-2021 11:05:35

CBTT KQ GDCP CỦA ÔNG: KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ; NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây.

THÔNG BÁO KQ GDCP CỦA ÔNG NGUYỄN THƠI, KTT, NGƯỜI UQCBTT

Trân trọng

Ngày cập nhật: 15-01-2021 10:13:54

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT CHỌN ĐON VỊ KIEM TOAN & HĐ KT năm 2020.

HĐQT-PVMDAESCO

Ngày cập nhật: 30-11-2020 10:03:19

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây.

TB162 VV CHI TRẢ CỐ TỨC 2019. da ký

BIEU MAU TB CHI TRA CO TUC 2019.

HĐQT PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 16-11-2020 10:38:48