CÔNG BỐ THÔNG TIN TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2019

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

TAI LIEU DAI HOI CĐ 2019

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 26-03-2019 00:21:26

THÔNG BÁO NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA UVHĐQT

2018

Mời Quý cổ đông xem và download tại đây: 18 1 2018 TB CONG BO TTT 24h

Ngày cập nhật: 18-01-2019 22:57:10

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

2018

 

Mời Quý cổ đông xem và download tại đây:

CongbothongtinkyHĐKiemToan 2018

Ngày cập nhật: 03-12-2018 21:18:56