BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Biên bản ĐHĐCĐ TN năm 2020.

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 12-06-2020 08:00:48

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2019

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày cập nhật: 05-04-2019 17:30:35

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

2019

Mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

HĐQT PVM- DAESCO

Ngày cập nhật: 05-04-2019 17:27:47

Nghị Quyết, Quyết định ĐHCĐ 2009

2009

2009 NGHI QUYET DHCD 2009

Ngày cập nhật: 23-11-2018 15:36:14

Nghị Quyết, Quyết định ĐHCĐ 2010

2010

2010 Nghi quyet DHDCD 2010

Ngày cập nhật: 23-11-2018 15:35:07

Nghị Quyết, Quyết định ĐHCĐ 2013

2013

2013 Nghi quyet DHDCD 2013

Ngày cập nhật: 23-11-2018 15:32:35