THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018

2019

Mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Mẫu đăng ký nhận cổ tức 2018

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 03-07-2019 22:15:36

THÔNG BÁO NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA UVHĐQT

2018

Mời Quý cổ đông xem và download tại đây: 18 1 2018 TB CONG BO TTT 24h

Ngày cập nhật: 18-01-2019 10:57:10

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

2018

 

Mời Quý cổ đông xem và download tại đây:

CongbothongtinkyHĐKiemToan 2018

Ngày cập nhật: 03-12-2018 09:18:56