BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIÊM KỲ 2016-2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Biên bản kiểm phiếu.

HĐQT PVM- DAESCO

Ngày cập nhật: 11-06-2020 20:59:25

THÔNG BÁO CỦA HĐQT VỀ VIỆC HOÃN ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí Cổ đông xem và download tại đây:

HĐQT_Thông báo vv hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

HĐQTPVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 06-04-2020 03:32:00

THÔNG BÁO VỀ VIỆC HOÃN ĐẠI HỘI ĐỒNG CĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo vv hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HĐQT-PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 02-04-2020 23:25:27

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2020

2020

Kính mời quý cổ đông xem và download theo liên kết bên dưới.

Công bố thông tin vv chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

HĐQT PVM DAESCO.

Ngày cập nhật: 20-02-2020 20:58:57

THÔNG BÁO CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN NĂM 2018

2019

Mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Thông báo vv chi trả cổ tức năm 2018

Mẫu đăng ký nhận cổ tức 2018

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 03-07-2019 22:15:36

THÔNG BÁO NGHỈ HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ CỦA UVHĐQT

2018

Mời Quý cổ đông xem và download tại đây: 18 1 2018 TB CONG BO TTT 24h

Ngày cập nhật: 18-01-2019 10:57:10

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018

2018

 

Mời Quý cổ đông xem và download tại đây:

CongbothongtinkyHĐKiemToan 2018

Ngày cập nhật: 30-11-2018 04:12:02