CBTT giao dịch CP của ông: Nguyễn Thơi; Kế Toán trưởng công ty ; Người UQ CBTT

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

TB giao dịch CP ông Nguyễn Thơi. KTT cty 2021

Trân trọng

Ngày cập nhật: 28-02-2021 23:05:35

CBTT KQ GDCP CỦA ÔNG: KẾ TOÁN TRƯỞNG CÔNG TY ; NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây.

THÔNG BÁO KQ GDCP CỦA ÔNG NGUYỄN THƠI, KTT, NGƯỜI UQCBTT

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-01-2021 22:13:54

CÔNG BỐ THÔNG TIN KÝ HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT CHỌN ĐON VỊ KIEM TOAN & HĐ KT năm 2020.

HĐQT-PVMDAESCO

Ngày cập nhật: 29-11-2020 22:03:19

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2019

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây.

TB162 VV CHI TRẢ CỐ TỨC 2019. da ký

BIEU MAU TB CHI TRA CO TUC 2019.

HĐQT PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 15-11-2020 22:38:48

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NGÀY ĐKCC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CT NĂM 2019 BẰNG TIỀN

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT NGÀY ĐKCC VV CHI TRẢ CT 2019

HĐQT PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 14-10-2020 04:05:12

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGÀY ĐKCC ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI TRẢ CT NĂM 2019 BẰNG TIỀN

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

TB NGÀY ĐKCC CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

HĐQT PVM DAESCO

Ngày cập nhật: 14-10-2020 04:02:52

CBTT Kết quả giao dịch CP của ông; Nguyễn Thơi; Kế Toán trưởng công ty ; Người UQ CBTT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

BC KQ GD CP ông Nguyễn Thơi. KTT cty. L2

Trân trọng

Ngày cập nhật: 10-09-2020 03:41:10

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG NGUYỄN THƠI: KTT CÔNG TY , NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

BC KQ GD CP ÔNG NGUYỄN THƠI -KTT CTY, NGƯỜI UQ CBTT

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-08-2020 00:38:03

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG: NGUYỄN VĂN VIỆT- TV BKS

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

BCKQ GD cổ phiếu_Ông Việt _TV BKS

Trân trọng

Ngày cập nhật: 15-07-2020 04:59:58