CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP CỦA ÔNG : TRẦN HỮU THÀNH - TVHĐQT; PHÓ GĐ CÔNG TY

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu_Ông Thành TVHĐQT ;PGĐ Cty

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-07-2020 23:01:55

CÔNG BỐ THÔNG TIN KẾ QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG: NGUYỄN VĂN TRUNG- TVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ GD cổ phiếu Ông Trung UV HĐQT

Trân trọng

Ngày cập nhật: 14-07-2020 05:16:58

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA BÀ TRẦN THỊ QUYÊN- TVBKS

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu_Bà Quyên TV BKS

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 12-07-2020 23:45:38

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ - TVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Thông báo giao dịch cổ phiếu_ Ông Nguyễn văn Trung UV HĐQT

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 08-07-2020 04:45:23

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA ÔNG NGUYỄN ĐÌNH PHÚC- UVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Báo cáo KQ giao dịch CP của Ông Nguyễn Đình Phúc- UVHĐQT

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 08-07-2020 00:16:56

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY KHÔNG CÒN CỔ ĐÔNG LỚN

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT.CỔ ĐÔNG LỚN.  THÂN HÀ NHẤT THỐNG.

Trân trọng.

Ngày cập nhật: 05-07-2020 04:47:26

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ - TVHĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT BÁN CP NGƯỜI NỘI BỘ- TVHĐQT Nguyen Dinh Phuc.

Trân trọng

Ngày cập nhật: 03-07-2020 05:57:09

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2016-2020

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Công bố thông tin vv bầu bổ sung thành viên HĐQT

HĐQT PVM- DAESCO

Ngày cập nhật: 11-06-2020 21:23:40

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC MIỄM NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT

2020

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT vv miễn nhiệm thành viên HĐQT

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 11-06-2020 21:20:35