CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ VIỆC NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ NĂM 2019

Mời quí Cổ Đông xem và dowload tại đây

CBTT vv lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2019

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác