Nghị Quyết HĐQT vv chốt danh sách CĐ tham dự ĐHCĐ thường niên 2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Nghi Quyết 019 ngay 28-2-2022_ vv chốt DSCĐ dự ĐHCĐ thường niên2022

Trân trọng.

Loại xe khác