Báo cáo thường niên năm 2022

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Báo cáo thường niên năm 2022.

Trân trọng.

Loại xe khác