BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính mời quí Cổ đông xem và dowload tải đây:

Báo cáo thường niên năm 2019

HĐQT PVM- DAESCO

Loại xe khác