Báo cáo thường niên 2021

Kính mời Quý cổ đông xem và download tại đây.

Báo cáo thường niên năm 2021

HĐQT PVM-DAESCO.

Loại xe khác