MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2019

kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Giấy ủy quyền cá nhân

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 22-03-2019 12:00:57

Mẫu ủy quyền của Tổ chức dự ĐHCĐ

2019

Kính mời quí CĐ xem là download tại đây:

Giấy ủy quyền tổ chức.

HĐQT PVM-DAESCO

Ngày cập nhật: 22-03-2019 11:58:32

GIẤY XÁC NHẬN THAM GIA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

2019

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Giấy xác nhận tham dự Đại hội

Ngày cập nhật: 22-03-2019 11:55:48

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019

2019

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Ngày cập nhật: 22-03-2019 07:29:29

Tài liệu đại hội cổ đông các năm

2018

1. Thu moi hop dai hoi co dong thuong nien nam 2018

10.To trinh thong qua SXKD nam 2018

11. To trinh lua chon danh sach don vi kiem toan Bao cao tai chinh nam 2018

12. To trinh sua doi dieu le cong ty nam 2018

13. To trinh thong qua Quy che noi bo ve quan tri Cong ty 2018

2 Bao cao HDQT tai DHDCDTN 2016

2. Quy che lam viec tai DHCD nam 2018

3. Bao cao cua HDQT tai HDCD thuong nien nam 2018

3. Bao cao KQSXKD tai DHDCDTN 2016

4 Bao cao BKS tai DHDCDTN 2016

4. Bao cao ket qua SXKD nam 2017 va phuong huong SXKD nam 2018

5. Bao cao tai chinh nam 2017

6. Bao cao cua BKS tai HDCD thuong nien nam 2018

7. To trinh thong qua BC tai chinh da duoc kiem toan nam 2017

8. To trinh thong qua phuong an phan phoi loi nhuan nam 2017

9. To trinh thong qua quyet toan thu lao HDQT, BKS, TK HDQT nam 2017 và phuong an chi tra thu lao HDQT,BKS, TK HDQT nam 2018

Bao cao HDQT tai HDCD nam 2017

Bao cao BKS tai DHCD nam 2017

Bao cao hoat dong cua BKS năm 2015

bao cao HDQT tai DHDCD thuong nien 2012

BC Ban kiem soat tai DHCD 2013

BC HĐQT tại ĐHCĐ 2013

Cac To trinh tai DHCD thuong nien 2015

chuong trinh dai hoi CD 2012

Chuong trinh DH & Thong bao moi hop DHCD 2015

Chuong trinh DHDCD thuong nien 2017

Chuong trinh DHDCD TN 2016

Don de cu ung cu HDQT 2016-2020

Don de cu - ung cu BKS 2016-2020

Don de cu ung cu HDQT 2016-2020

Giay moi DHCD 2010Giay uy quyen 2015

Giay uy quyen ca nhan 2016Giay uy quyen to chuc 2016

Giay xac nhan 2015Mau giay uy quyen 2014

MAU UY QUYEN DU DHDCD NAM 2012

Quy che lam viec DHDCD nam 2017

Giay uy quyen to chuc 2016

Giay xac nhan 2015

Mau giay uy quyen 2014

MAU UY QUYEN DU DHDCD NAM 2012

Quy che lam viec DHDCD nam 2017

thong bao chot danh sach co dong 2011

Thong bao chot DSCD du DHDCD 2015

Thong bao moi hop DHCD 2015

Thong bao moi hop DHCD thuong nien 2013Thu moi hop DHDCD 2016

Thu moi hop DHDCD Thuong Nien 2017

To trinh DHDCD thuong nien 2012

To trinh thong qua quyet toan thu lao HDQT, BKS, TK HDQT nam 2016 và phuong an chi tra thu lao HDQT,BKS, TK HDQT nam 2017

TT chon don vi kiem toan nam 2017

TT ket qua hoat dong SXKD 2017

TT thong qua Bao cao tai chinh nam 2016

TT01 chap thuan bau TVHDQT tai DHDCDTN 2016

TT02 thong qua BCTC nam tai DHDCDTN 2016

TT03 thong qua KHSXKD nam 2016 tai DHDCDTN 2016

TT04 thong qua thu lao HDQT tai DHDCDTN 2016

TT05 chon don vi kiem toan tai DHDCDTN 2016

TT06 Bo sung sua doi DL tai DHDCDTN 2016

Xac nhan tham du DHCD 29-3-2016

Ngày cập nhật: 23-11-2018 03:04:47