MẪU GIẤY ỦY QUYỀN CÁ NHÂN DỰ ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Giấy ủy quyền cá nhân

HĐQT PVM-DAESCO

Loại xe khác