QUI CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021

Trân trọng

Loại xe khác