CBTT về việc sửa đổi, bổ sung qui chế nội bộ về quản trị công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT Quy chế nội bộ về quản trị Công ty NĂM 2022

Trân trọng.

Loại xe khác