CBTT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Kính mời quí CĐ xem và download tại đây:

CBTT Điều lệ Công ty năm 2022.

Trân trọng.

Loại xe khác