CBTT về sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo NQ ĐHĐCĐ thường niên 2023

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

CBTT Điều lệ Công ty năm 2023

Trân trọng.

Loại xe khác