Báo cáo Quản trị công ty 6 tháng năm 2022

Kính mời quí cổ đông xem và download tại đây:

Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022

Trân trọng.

Loại xe khác