Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024 và Tài liệu DHCD thường niên năm 2024

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2023

Quyết định triệu tập Đại hội và Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2024

2. Các tài liệu đính kèm

Tài liệu ĐHĐCĐ TN năm 2024

HĐQT PVM-DAESCO
Trân trọng.

Loại xe khác