CBTT đơn từ nhiệm của BKS: Lý lệ Ninh, Phan Thị Thu Hương

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

 CBTT vv từ nhiệm TV Ban Kiem Soat

Trân trọng.

Loại xe khác