Báo cáo Tài chính công ty năm 2023

Kính mời quí cổ dông xem và download tại đây:

Báo cáo tài chính năm 2023_ Đã kiểm toán

Trân trọng.

Loại xe khác